Een appartement met een tuin

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door het plaatsen van een tuinhuis, blokhut of schuur. Wat mag een eigenaar of gebruiker wel en niet volgens de modelreglementen?

In alle modelreglementen (MR) zijn bepalingen opgenomen over de privégedeelten die bestemd zijn tot tuin én bepalingen over de op- aan- of (bij-) onderbouw.

In artikel 15 lid 3 MR 1973, artikel 22 lid 3 MR 1983/1992, artikel 31 lid 3 MR 2006 en artikel 33.3 MR 2017 is bepaald dat het niet is toegestaan zonder toestemming van de vergadering van eigenaars in de tuin voorwerpen en bouwsels te plaatsen, zoals caravans, boten, schuurtjes, bergingen etc.

De achterliggende gedachte van deze bepaling is om te voorkomen dat andere eigenaars hinder ondervinden door het plaatsen van voorwerpen en/of bouwsels. De opgenomen opsomming in de modelreglementen van verboden voorwerpen in de tuin is geen limitatieve opsomming. In lijn hiermee kan ook de plaatsing van bijvoorbeeld een tuinhuis, blokhut of schuur als voorwerp worden gezien.

Wel moet een eigenaar zijn tuin aanleggen en onderhouden. Sinds het MR 1992 vallen hieronder ook het herstel, de vernieuwing en de vervanging van erfafscheidingen en schuren. En vanaf MR 2006 horen hierbij ook de bergruimten.

Echter, ‘vernieuwing’ houdt niet in dat de eigenaar zonder toestemming van de vergadering van eigenaars in de tuin een schuur o.i.d. mag plaatsen. Bedoeld wordt dat, indien die schuur er is, hij tot onderhoud daarvan is gehouden. Het is dus de VvE die bepaalt, of een eigenaar in de tuin een schuur o.i.d. mag bouwen.

Daarnaast geldt op grond van artikel 6 MR 1973 en artikel 13 MR 1983/1992 dat iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering van eigenaars is verboden. Het is dan een interpretatiekwestie of het plaatsen van een tuinhuis, schuur o.i.d. die niet áán maar náást het gebouw komt te staan, dan een opbouw betreft.

Vanaf MR 2006 is het rijtje uitgebreid en wordt ook de bijbouw genoemd (artikel 22 lid 3 MR 2006 en artikel 24 lid 2 MR 2017). Uit de rechtspraak volgt dat deze bepaling in beginsel geldt voor zowel binnen als buiten de begrenzingen van het privégedeelte.

Toch is niet altijd even duidelijk of een tuinhuis, schuur o.i.d. nu een op-, aan-, onder- of bijbouw is. Daarom is het voor zowel de eigenaar als voor het bestuur raadzaam om tijdig met elkaar in overleg te treden over dit onderwerp. Als het bestuur denkt dat er toestemming nodig is dan zal dit als agendapunt ter vergadering moeten komen zodat de eigenaars hierover kunnen stemmen.

Indien de toestemming niet wordt verleend staat de weg naar de rechter open en komt het erop aan of de vergadering toestemming op terechte gronden heeft onthouden dan wel of verwijdering van een al geplaatst bouwsel of object kan worden gevorderd.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020

Deze week is bekend gemaakt dat deze week is bekend geworden dat de tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020.

02-10-2020 | Lees meer over Tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Is de VvE bevoegd namens individuele eigenaren een gerechtelijke procedure te starten in verband met de vergoeding van schade, als die schade gelegen…

14-07-2020 | Lees meer over Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Een appartement met een tuin

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door…

03-07-2020 | Lees meer over Een appartement met een tuin

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Ruiling van bergingen in een VvE

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of…

20-04-2020 | Lees meer over Ruiling van bergingen in een VvE

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Verduurzaming VvE complexen

Op dinsdag 3 maart werd een door de gemeente Alphen a/d Rijn georganiseerde bijeenkomst gehouden voor VvE’s met het onderwerp “Verduurzaming VvE complexen".

04-03-2020 | Lees meer over Verduurzaming VvE complexen

Cameratoezicht binnen de VvE

Steeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. 

26-02-2020 | Lees meer over Cameratoezicht binnen de VvE

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE's

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse…

19-02-2020 | Lees meer over Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

Juridisch Abonnement voor uw VvE

Namens Rijssenbeek Advocaten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.

02-03-2018 | Lees meer over Juridisch Abonnement voor uw VvE